Zemplín, s.r.o.
Centrum vykurovania
Centrum vykurovania
 

Novinky v ponuke

Dokumenty

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Čl.1
Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, kupujúci (spotrebiteľ) má právo túto vadu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar kompletný, čistý v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný používať tovar len na určitý účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie. Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje len na vady nezavinené kupujúcim.

Čl.2
Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Kupujúci uplatňuje reklamáciu u predávajúceho pracovníka, v prípade, že je v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo pre kupujúceho (spotrebiteľa) bližšie môže uplatniť právo zo záruky priamo v tomto servise, ak sa nerozhodne inak.

Vybavením reklamácie sú poverení pracovníci, ktorí sú povinní reklamáciu posúdiť. K posúdeniu reklamácie vady na tovare je kupujúci povinný predložiť:

 • identifikačné údaje kupujúceho, prípadne telefonický kontakt,
 • číslo dodacieho listu prípadne faktúry,
 • názov tovaru bez DPH,
 • presné popísanie vady tovaru, prípadne ako došlo k vade tovaru,
 • tovar v stave ako je uvedené v Čl.1.

Pri uplatnení spotrebiteľskej reklamácie je spotrebiteľ povinný predložiť:

 • doklad o kúpe – pokladničný doklad,
 • záručný list, ak bol vydaný,
 • meno a adresu spotrebiteľa prípadne telefonický kontakt,
 • presné popísanie vady tovaru, prípadne ako došlo k vade tovaru,
 • tovar v stave ako je uvedené v Čl.1.

O prijatí reklamácie reklamačný pracovník vystaví kupujúcemu  (spotrebiteľovi) doklad s uvedením identifikačných údajov kupujúceho (spotrebiteľa), dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy bol tovar zakúpený, za akú cenu bol tovar zakúpený, stručný popis vady, pečiatka podpis reklamačného pracovníka.

Ak kupujúci zistí množstevné rozdiely pri dodaní tovaru alebo jeho nekompletnosť, túto reklamáciu musí uplatniť u predávajúceho v lehote do 3 dní od prevzatia. V prípade, že kupujúci uplatňuje reklamáciu prostredníctvom pošty, prepravnej služby alebo reklamáciu posiela po vodičovi predávajúceho je povinný:
* tovar v stave ako je vyššie uvedené zaslať spolu s reklamačným listom, ktorý obsahuje:

 • identifikačné údaje kupujúceho,
 • popis vady, prípadne ako k vade došlo,
 • číslo dodacieho listu prípadne faktúry,
 • názov tovaru,
 • cenu tovaru bez DPH,
 • dátum uplatnenia reklamácie,
 • pečiatka a podpis reklamujúceho.

Bez uvedených dokladov nebude Vaša reklamácia prijatá. Po prijatí reklamácie kompetentný pracovník odovzdá, resp. zašle kupujúcemu, ktorý si reklamáciu uplatnil, reklamačný lístok, kde sú zaevidované všetky horeuvedené skutočnosti a ktorý slúži ako potvrdenie o uplatnení reklamácie.

Čl.3
Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia na tovare počas trvania záručnej doby nie však za vady:

 • ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám,
 • ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel,
 • na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, použitím nesprávnych náplní a filtrov, prídavných zariadení iných ak predpisuje výrobca, alebo po uplynutí doby životnosti,
 • spojené s porušením ochrannej plomby na tovare,
 • boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

Čl.4
Záručná doba, lehoty pri uplatňovaní reklamácie

Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie z vád tovaru do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.
Spotrebiteľ má právo na uplatnenie reklamácie po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci, ak na tovare alebo v záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba.
Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

Ak kupujúcemu  (spotrebiteľovi) vzniklo právo na reklamáciu vady tovaru, je reklamačný pracovník povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začína plynúť dňom doručenia reklamácie predávajúcemu. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácia) až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, záručná doba začne plynúť znova od prevzatia novej veci. O vybavení reklamácie je reklamačný pracovník povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako je o vykonaní opravy a o dobe jej trvania, ak je potrebné vyzve ho na prevzatie tovaru.

V prípade, že kupujúci (spotrebiteľ) v stanovenej lehote neprevezme tovar, bude mu účtované skladné vo výške 0,50 € za každý deň omeškania až do doby 6 mesiacov, po tejto dobe môže byť tovar odpredaný. V prípade, že reklamovaný tovar bol doručený poštou, odošle aj vybavenú reklamáciu týmto spôsobom.

Čl.5
Práva kupujúceho

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo pri odstrániteľných vadách uplatnených v záručnej dobe, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená.
Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád má kupujúci (spotrebiteľ) právo:

 • na výmenu veci

alebo

 • právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Právo na výber možností ma kupujúci (spotrebiteľ).

Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 2 predchádzajúce opravy rovnakej vady), alebo pre väčší počet vád (najmenej 3 rôzne odstrániteľné vady) nemôže byť tovar riadne používaný vzniká právo kupujúceho (spotrebiteľa) na:

 • výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť má kupujúci (spotrebiteľ) aj v prípade, že oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Kupujúci (spotrebiteľ) môže pri vadách, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci požiadať o primeranú zľavu z ceny.

Čl.6
Účinnosť reklamačného poriadku

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.01.2010

V Humennom, 01.01.2010

Ing. Sidónia Hutníková
konateľ

Dokumenty

RICHARD LE DROFF
Katalóg krbových kachlí
(8190.49 kb)
RICHARD LE DROFF
Katalóg krbových vložiek
(7625.85 kb)
(318.07 kb)
(294.48 kb)
(212.67 kb)
(335.27 kb)
(301.24 kb)