Zemplín, s.r.o.
Spojovací materiál
Spojovací materiál
 

Novinky v ponuke

1 2 ... 11 [>]

Doprava

Objednávanie tovaru a termíny dodania

Objednávky tovaru prijímame poštou, faxom alebo mailom. Odberateľ dostane potvrdenie o prijatí objednávky, čím sa potvrdí jej záväznosť.

Potvrdenie objednávky slúži aj na overenie správnosti druhu a počtu Vami objednaného tovaru.          V prípade, že v deň doručenia tohto potvrdenia nezašlete písomné námietky k tejto objednávke, táto sa považuje za potvrdenú, záväznú a definitívnu. Prípadné bezdôvodné vrátenie tovaru podlieha spoplatneniu  vo výške 20 % z hodnoty vráteného tovaru.

Ak nie je v cenovej ponuke uvedené inak, tak objednávka tovaru expedovaná špedičnou službou prijatá do 13.00 hod., bude expedovaná ešte v tento deň. Pri rozvoze tovaru dopravou predávajúceho v rámci rozvozového plánu musí byť objednávka taktiež zaslaná najneskôr do 13.00 hod. dňa, ktorý predchádza dňu rozvozu. U objednávok, ktoré spĺňajú požadovanú výšku a vzťahuje sa na nich  "doprava zdarma" rozvozom dodávateľa, sa termín dodania prispôsobuje rozvozovému plánu dodávateľa. V prípade vzniku nepredvídaných udalostí (živelné pohromy, štrajky, ap.) si predávajúci vyhradzuje právo na nutné predĺženie termínu dodávky. Táto skutočnosť nemôže byť dôvodom k uplatneniu náhrad škôd spôsobených odberateľovi. 

Platby za tovar

Platobné podmienky sú vždy predmetom dohody obidvoch strán. U nových zákazníkov je platba       za prvé 3 odbery tovaru vždy v hotovosti. Každý odber musí byť v min. hodnote 50,- € bez DPH. Tieto odbery musia byť zrealizované v časovom rozmedzí max. 3 mesiacov. Platby na faktúru poskytujeme len u stálych odberateľov. Tieto podmienky sa stanovujú individuálne. Tovar je až do zaplatenia vlastníctvom predávajúceho.  V prípade nezaplatenia si predávajúci vyhradzuje tovar vziať späť a vymáhať náklady s tým spojené. Zároveň je dodávateľ oprávnený v takomto prípade pozastaviť ďalšie dodávky tovaru. Minimálna hodnota faktúry musí byť vo výške 30,- € s DPH.

Doprava tovaru 

Spôsob dodávky tovaru je určený po dohode s odberateľom v závislosti na veľkosti dodávky i sídle odberateľa.

Pri predaji spojovacieho materiálu je doprava zdarma v týchto prípadoch:

- zóna "1" - tovar v hodnote nad 150,- € bez DPH zdarma

­- zóna "2" - tovar v hodnote nad 200,- € bez DPH zdarma

- zóna "3 a 4" - tovar v hodnote nad 250,- € bez DPH zdarma

Informáciu o tom, do ktorej zóny patríte, Vám poskytne náš kontaktný zamestnanec.  Ak ste zákazníkom obidvoch našich divízií a hodnota objednávky presiahne aspoň na jednom oddelení potrebnú hodnotu, v tomto prípade bude celá zásielka dopravená zdarma.

Všetky ostatné zásielky budú spoplatnené v zmysle platného cenníka prepravy. Ak hodnota dodávaného tovaru nedosahuje požadovanú výšku, súčasťou cenovej ponuky alebo potvrdenia objednávky bude vždy aj cena za prepravu bez ohľadu na spôsob doručenia tovaru.

Formy dodávania:

- priamy odber z veľkoobchodného skladu

- expedícia vlastnými dopravnými prostriedkami

- expedícia špedičnou službou

- konsignačné sklady

- KANBAN “IKS ZEMPLIN” (intelligent kanban system)

Nakladanie s prepravnými obalmi

Pri zasielaní tovaru na drevených paletách, je každý zákazník povinný vybrať si  jednu z možnosti, aký spôsob nakladania s obalmi si vyberie a túto skutočnosť oznámiť svojmu obch. zástupcovi:

- pri dodávke tovaru obchodný partner odovzdá rovnaký počet  a druh práve dodaných paliet vodičovi na výmenu

- obchodnému partnerovi, ktorý nebude palety vracať na výmenu, bude fakturovaná každá dodaná europaleta v cene 6,- € a obyčajná paleta v cene 3,- €. V prípade, že zákazník bude chcieť dodané palety vrátiť, doručí ich vo vlastnej réžii do skladu dodávateľa a tento mu vystaví na ne dobropis.

Podmienkou ich prevzatia je ich nepoškodenosť, resp. primerané opotrebenie.

Reklamácie 

Predávajúci poskytuje záruku na predávaný tovar v zmysle platných právnych predpisov. Reklamácie na dodané množstvo a zjavné vady sa uplatňujú v lehote do 3 dní od ich prevzatia písomnou formou. Pri spojovacom materiáli sa množstevné reklamácie uznávajú len mimo tolerancie elektronických váh, t.j. +/- 3%

Ceny tovaru

Platná aktuálna verzia cenníka sa zasiela zákazníkom elektronicky. V prípade podstatných zmien      vo vývoji nákupných cien si dodávateľ vyhradzuje právo na ich úpravu.

Cenník platí do vydania nového. Ceny sú uvedené v Mks (1 000 ks) bez DPH.

V prípade, že si zákazník objedná tovar v počte menšom ako je jeho najmenšie balenie, bude mu účtovaný manipulačný poplatok vo výške 50 % jeho hodnoty. Manipulačný poplatok sa bude počítať iba u položiek, ktorých najmenšie balenie je 26 ks a viac a celková hodnota objednanej položky je 4,- € bez DPH a menej pred poskytnutím zákazníckej zľavy.

Minimálna hodnota každej položky aj po zaúčtovaní manipulačného poplatku je 0,30 € bez DPH.